Do celów Fundacji należy:

- Upowszechnianie i promocja sportów wodnych, szczególnie w zakresie wspierania i promocji rozwoju dzieci, młodzieży szkolnej, jak i dorosłych w zdobywaniu uprawnień właściwych polskich związków sportowych oraz kształtowanie ekologicznych postaw w turystyce i krajoznawstwie.

- Umożliwianie uprawiania i promocja sportów wodnych oraz kultury żeglarskiej i ekologii na obszarach, gdzie takie możliwości nie występowały bądź były ograniczone.

- Ogólny rozwój umiejętności żeglarskich, motorowodnych i innych pozwalających bezpiecznie i właściwie uprawiać sporty wodne, doskonalić umiejętności w zakresie szkutniczym i rękodzielniczym oraz umiejętności artystycznych pozwalających popularyzować kulturę żeglarstwa, ekologię i turystykę.

Statut Fundacji

,,KURS"Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „KURS”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2. Fundacja została ustanowiona przez Mieszka Charytoniuka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza - Beatę Duczmalewską w kancelarii notarialnej w Kętrzynie, Mickiewicza 4 w dniu 3.12.2012

   

§2

 1. Siedzibą Fundacji są Wilczyny.

 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji celów, Fundacja może także prowadzić działania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej.

   

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.

 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw sportu i turystyki.§4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 

Rozdział 2 – Cele i zasady działania Fundacji

 

§6

Celem Fundacji jest:

- Upowszechnianie i promocja sportów wodnych, szczególnie w zakresie wspierania i promocji rozwoju dzieci, młodzieży szkolnej, jak i dorosłych w zdobywaniu uprawnień właściwych polskich związków sportowych oraz kształtowanie ekologicznych postaw w turystyce i krajoznawstwie.

- Umożliwianie uprawiania i promocja sportów wodnych oraz kultury żeglarskiej i ekologii na obszarach, gdzie takie możliwości nie występowały bądź były ograniczone.

- Ogólny rozwój umiejętności żeglarskich, motorowodnych i innych, pozwalających bezpiecznie i właściwie uprawiać sporty wodne, doskonalić umiejętności w zakresie szkutniczym i rękodzielniczym oraz umiejętności artystycznych pozwalających popularyzować kulturę żeglarstwa, ekologię i turystykę.

 

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Organizację, pomoc w organizacji i udział w imprezach, regatach, zawodach, seminariach, spotkaniach i konferencjach promujących i traktujących o sportach wodnych.

- Organizację, pomoc w organizacji i udział w koncertach, wystawach, wernisażach prac o tematyce wodnej, sportowej, ekologicznej i turystyczno-krajoznawczej

- Organizację i pomoc w organizacji rejsów, wyjazdów i wycieczek krajoznawczych, promujących uprawianie sportów wodnych, ekologię i kulturę żeglarską.

- Organizację i pomoc w organizacji szkoleń i treningów pozwalających uzyskiwać uprawnienia odpowiednich związków sportowych, w tym także osób niepełnosprawnych.

- Pomoc i doradztwo przy rewitalizacji, odbudowie i modernizacji jachtklubów, przystani, urządzeń hydrotechnicznych i sprzętu wodnego

- Doradztwo i udział w ochronie i odbudowie wodnego środowiska naturalnego: fauny, flory i dziedzictwa przyrodniczego, rozwój i kształtowanie postaw ekologicznych, jako naturalnie występujących wśród uprawiających sporty wodne i turystykę.

- Fundowanie i współfinansowanie stypendiów szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży, szczególnie z rodzin najbiedniejszych i/lub patologicznych.Rozdział 3 – Majątek i dochody Fundacji

 

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w postaci jachtu żaglowego klasy 470 o wartości 1000 zł, słownie: tysiąc złotych oraz inne mienie nabyte i otrzymane przez Fundację w toku jej działania

 

§9

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

- Darowizn, spadków i zapisów

- Dotacji, subwencji od osób prawnych i fizycznych

- Majątku Fundacji

- Odsetek bankowych i operacji finansowych przeprowadzanych na majątku Fundacji

- Zbiórek pieniędzy, aukcji, wyprzedaży i kwest.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność statutową.

 

 

Rozdział 4 – Władze Fundacji

 

§10

Władze Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

§11

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa, będącego jednocześnie Fundatorem.

 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, trwającą 4 lata.

 3. Skład zarządu każdorazowo powołuje Fundator.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

- Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu.

- Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

- Śmierci członka Zarządu.

5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani ze swojej funkcji przez Fundatora.

 

§12

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

- Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.

- Realizacja celów statutowych

- Sporządzanie i kontrola planów pracy i budżetu

- Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji

- Reprezentowanie Fundacji

- Zatrudnianie pracowników, określanie warunków ich zatrudnienia i wynagrodzenia.

- Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

 

§13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.

 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, posyłając informację co najmniej miesiąc przed posiedzeniem.

 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu

 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa.

   

   

Rozdział 5 – Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§14

 1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie

 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

   

   

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

 

§15

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów na posiedzeniu zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu. Zmiany w statucie nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

§16

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnej realizacji swoich celów.

 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnym zmianom cel Fundacji

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

   

§17

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych oraz majątku.

 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw sportu i turystyki

 3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu uprawnionych do głosowania.

 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane drogą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o podobnych celach.